Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: Rotterdam, 13 maart 2019

De Stichting Sport Fitness Groep (hierna de Stichting) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Om uw privacy te waarborgen gaan wij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De STICHTING houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, mogelijke doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze incidenteel nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens indien deze verwerking naar verwachting valt buiten de grondslag van de overeenkomst dan wel de band die is ontstaan door regelmatig van u ontvangen contributies en andere bijdragen;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 •  

Als Stichting zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers

Persoonsgegevens van de deelnemers worden door de Stichting verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

(Financieel-)administratieve doeleinden;

 • Communicatie over de sport / fitness activiteiten;
 • Het sturen van nieuwsbrieven en/of uitnodigingen voor evenementen dan wel overige communicatie die in deze lijn ligt;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het overeengekomen deelnemen aan sport / fitness activiteiten;
 • De band die is ontstaan door regelmatig aanwezig zijn bij de activiteiten georganiseerd door de Stichting.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) verwerkt de Stichting de volgende persoonsgegevens van u:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Geslacht
 • IBAN nummer;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Gegevens met betrekking tot de sport / fitness activiteiten.
 • Door uzelf opgegeven gegevens waarvan u meent dat deze van belang kunnen zijn bij de sport / fitness activiteiten.

Uw persoonsgegevens worden door de Stichting opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van deelname en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het ter beschikking stellen van de locatie waar de sport / fitness activiteiten plaatsvinden.

Onze fysiotherapeuten krijgen alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de optimale uitvoering van het leidinggeven aan de activiteiten. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij uw persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Een voorbeeld hiervan is dat politie of justitie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EER (Europese Economische Ruimte)

Wij verwerken geen persoonsgegevens buiten de EER en staan ook niet toe dat door ons ingeschakelde verwerkers dit doen. Wij sluiten verwerking van persoonsgegevens buiten de EER ook uit in onze verwerkersovereenkomst.

Bewaartermijn

De Stichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Bestuursleden van de Stichting die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en/of wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij incidenten;
 • Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 •  

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door onze verwerker(s). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Dat kan door een bericht te sturen aan ons via onderstaande contactgegevens.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Stichting Sport Fitness Groep
Condorweg 17
2651 WN Berkel en Rodenrijs

Contactpersoon Privacy-zaken:
Dhr. B.J. van der Linde, bereikbaar via ta-bert@outlook.com