Reglement

Artikel 1 – Algemeen

Stichting Sport Fitness Groep biedt aan mensen met een cardiovasculaire of andere lichamelijke aandoening sport en fitness activiteiten aan. Dit reglement bepaalt de voorwaarden waaronder deelgenomen kan worden aan deze activiteiten.

 

Iedere deelnemer aan de sport en fitness activiteiten die georganiseerd worden door de Stichting Sport Fitness Groep is gebonden aan dit reglement. Door deelname aan activiteiten van de Sport Fitness Groep accepteert de deelnemer / sporter dit reglement.

 

In dit reglement wordt de deelnemer aangeduid als: sporter, de Stichting Sport Fitness Groep als: Sport Fitness Groep. De activiteiten die de Sport Fitness Groep aanbiedt worden in dit reglement aangeduid met: activiteiten. Deelname door sporter aan de activiteiten wordt in dit reglement aangeduid met: deelname.

 

1.1

Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van dit reglement.

1.2

Door ondertekening van het inschrijfformulier accepteert sporter nogmaals nadrukkelijk dit reglement  van de  Sport Fitness Groep.

1.3

Sport Fitness Groep is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies, diefstal en/of ongevallen , zowel voor, tijdens als na deelname aan de sport en/of fitness activiteiten.

1.4

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en daarom niet overdraagbaar.
Het bestuur van de Sport Fitness Groep bepaalt op individuele basis wie er toegelaten wordt als sporter.

1.5

De Sport Fitness Groep heeft een eigen website. Op deze website worden belangrijke mededelingen geplaatst. Het is dan ook van belang dat iedere sporter regelmatig deze website bekijkt.

1.6

De Sport Fitness Groep is een stichting die in en buiten rechten vertegenwoordigd wordt door haar bestuur.

1.7

De Sport Fitness Groep bepaalt wie toegang heeft tot de ruimten waar de activiteiten plaats vinden.

Artikel 2 – Kosten, duur en beëindiging van het lidmaatschap

2.1 Iedere sporter is verplicht de contributie maandelijks vooruit te voldoen. De Sport Fitness Groep heeft sterke voorkeur voor het voldoen van de contributie door automatische incasso. De Sport Fitness Groep zal daarvoor via een bank een systeem onderhouden waarin dit mogelijk is. Indien een sporter de contributie desondanks op ander wijze wenst te voldoen dient de sporter daarover contact op de nemen met één van de penningmeesters. Nadat met de penningmeester overeenstemming over de wijze van betalen van de contributie is bereikt kan sprake zijn van deelname aan activiteiten Indien er bij sporter een omstandigheid zich voordoet waarbij de betaling van de contributie niet op de voor die sporter gebruikelijke wijze tot stand kan komen dan dient de sporter hierover zo snel mogelijk contact op te nemen met één van de penningmeesters van Sport Fitness Groep om tot een oplossing te komen.

2.2 Indien een sporter de betalingsverplichting niet nakomt, houden wij ons het recht voor om deze sporter de deelname aan de activiteiten te ontzeggen, tot het verschuldigde bedrag is voldaan.

2.3 Indien Sport Fitness Groep genoodzaakt is om de vordering ter incasso uit handen te geven, zullen alle  kosten, met een minimum van € 25,= vermeerderd met  BTW, op de sporter worden verhaald. Voorts is de sporter, zonder nadere ingebrekestelling, de wettelijke rente verschuldigd, gerekend vanaf de vervaldatum, zijnde de eerste dag van de maand.

2.4 Sport Fitness Groep behoudt zich het recht voor om de contributie eenzijdig aan te passen.

2.5 Deelname  wordt overeengekomen voor onbepaalde tijd.

2.6 De contributie dient ook betaald te worden indien de sporter, om welke reden dan ook, geen gebruik maakt van de activiteiten, tenzij de Sport Fitness Groep de sporter van zijn/haar betalingsverplichting heeft ontheven.

2.7 De opzegtermijn bedraagt één volle kalendermaand, . Opzegging dient te geschieden vóór de 1e dag van een nieuwe kalendermaand, schriftelijk door invulling van een opzegformulier welke bij de activiteiten te verkrijgen is of via internet te downloaden.

2.8 Het niet voldoen van contributie wordt niet aangemerkt als het opzeggen van de deelname .Indien opzegging niet conform bovenstaand artikel plaatsvindt, zal  de deelname automatisch doorlopen.

2.9 Tot de einddatum van de deelname kan sporter gebruik blijven maken van de activiteiten van de Sport Fitness Groep.

2.10 Vooraf betaalde contributiegelden, die betrekking hebben op de periode na de overeengekomen datum van opzegging, worden niet terugbetaald.

Artikel 3 – Stopzetten of aanpassen van het lidmaatschap

3.1 Bij ziekte of (langdurige) blessure, dient de sporter de medewerkers van de Sport Fitness Groep in te lichten. Na goedkeuring zal de contributie tijdelijk worden stopgezet.

3.2 Bij eerder herstel dient de sporter  de Sport Fitness Groep direct in te lichten om de stopzetting te laten opheffen.

3.3 De Sport Fitness Groep bepaalt in welke groep (dag en tijd) een sporter wordt geplaatst.

3.4 Wanneer sporter de deelname tijdelijk stopzet, kan later in onderling overleg tussen sporter en Sport Fitness Groep worden besloten tot hervatting van de deelname. Bij hervatting van de deelname kunnen wij niet garanderen dat de sporter in dezelfde groep waarin de sporter trainde, weer terug kan komen.

Artikel 4 – Openingstijden / sportonderricht

4.1 De openingstijden van de sportfaciliteit en de tijden waarop de activiteiten worden aangeboden, worden vastgesteld door Sport Fitness Groep. Indien deze wijzigen, zal de sporter daarvan tijdig op de hoogte worden gebracht door middel van diverse publicaties, waarbij gestreefd zal worden dit in ieder geval via e-mail en de website bekend te maken.. Tijdens officiële Nederlandse feestdagen, en eventuele nader te bepalen dagen, zullen er geen activiteiten plaatsvinden , zonder dat dit zal leiden tot vermindering of teruggave van de reeds betaalde contributie. Onder officiële Nederlandse feestdagen vallen in ieder geval tweede Kerstdag, tweede Paasdag, tweede Pinksterdag en Hemelvaartsdag.

4.2 In de week tussen Kerst en Oud en Nieuw is de Sport Fitness Groep gesloten.

4.3 Sport Fitness Groep bepaalt op welke dagen en uren deelname aan de activiteiten plaats kan vinden, c.q. gebruik kan worden gemaakt van de ruimten waar de activiteiten gewoonlijk plaatsvinden en sporter zal zich daarnaar dienen te richten.

Artikel 5 – Huishoudelijke bepalingen

5.1 Het dragen van schone sportkleding en goed schoeisel (geen slippers) in de sportzaal is verplicht. Sportschoenen gedragen op straat zijn niet toegestaan.

5.2 Het dragen van sieraden/horloge tijdens de sportles, raden wij af.

5.3 Het dragen van een speciale sportbril tijdens het sporten raden wij zeer aan, omdat de Sport Fitness Groep niet aansprakelijk is voor schade aan brillen voor, tijdens of na het sporten.

5.4 Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedruimte! De Sport Fitness Groep is niet aansprakelijk voor het verdwijnen van spullen van de sporters.

5.5 Wij adviseren u uw eigendommen op te bergen in de (gratis) kluisjes. Zorg er te allen tijde voor dat u het kluisje goed sluit bij vertrek.

5.6 Iedere vorm van (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie en/of geweld in de sportfaciliteit wordt onder geen enkele omstandigheid getolereerd.

5.7 Tijdens de activiteiten dienen de instructies van de aanwezige fysiotherapeut opgevolgd te worden. Deze fysiotherapeut bepaalt de orde tijdens het sporten.

5.8 Bij overtreding van  dit reglement en/of instructies is Sport Fitness Groep gerechtigd de betreffende sporter de  deelname aan de activiteiten te ontzeggen, zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde contributie bestaat.

5.9 Schade die ontstaat door het zich niet houden aan  instructies en/of dit reglement, kan door Sport Fitness Groep op de betreffende sporter verhaald worden.

Artikel 6 – Veiligheid / aansprakelijkheid / overmacht

6.1 Sport Fitness Groep is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen.

6.2 In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan iedere omstandigheid waarop Sport Fitness Groep geen invloed heeft, noch redelijkerwijs kan hebben en die haar dienstverlening onmogelijk maakt, wordt Sport Fitness Groep ontslagen van haar verplichtingen tot het aanbieden van sport en fitness activiteiten. Sporter kan in geval van overmacht heeft sporter geen recht op vergoeding van schade.

6.3 Sporter dient zich ervan bewust te zijn dat het beoefenen van sport en fitness risico’s met zich meebrengt. Beoefening van enigerlei tak van sport en/of gebruik van de apparatuur geschiedt geheel op eigen risico. Eventuele schade en daaruit voortvloeiende kosten zijn geheel voor eigen rekening. Sporter vrijwaart Sport Fitness Groep voor alle aanspraken ten deze.

Artikel 7 – Privacy bepalingen

7.1 De Sport Fitness Groep hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van sporter. De Sport Fitness Groep houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat Sport Fitness Groep in ieder geval:

7.2 Persoonsgegevens van sporter verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt

7.3 Verwerking van persoonsgegevens van sporter zullen beperkt worden  tot alleen die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

7.4 Sport Fitness Groep zal vragen om uitdrukkelijke toestemming van sporter als deze incidenteel nodig is voor de verwerking van persoonsgegevens van sporter indien deze verwerking naar verwachting valt buiten de grondslag van het doel van de deelname;

7.5 Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens van sporter gewaarborgd is;

7.6 Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

7.7 Op de hoogte is van de rechten van sporter omtrent de persoonsgegevens van sporter en dat Sport Fitness Groep deze respecteert.

7.8 De Sport Fitness Groep is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van sporter. Indien sporter hier vragen over heeft kan contact met de Sport Fitness Groep opgenomen worden.

Artikel 8 – Overige bepalingen / Nederlands recht

8.1 Alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement niet voorziet, worden ter beoordeling en beslissing aan Sport Fitness Groep voorgelegd.

8.2 Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de binnen het arrondissement van Rotterdam bevoegde rechter.